Header Sportspraktik klasse SH scaled

Udgivelsesdato 5. februar 2024

Specialsport.dk Generalforsamling 2024

Bestyrelse, frivillige, støttemedlemmer, forældre, aktivitetsdeltagere og -medlemmer, foreninger, medarbejdere og andre interesserede med relation til organisationen inviteres hermed til ordinær til generalforsamling 2023 i Specialsport.dk.

Mandag den 26. februar 2024 kl. 18:00-19:30 i The Union, Vester Farimagsgade 19, 1606 København V 

Traditionen tro vil der være lidt sødt at spise, ligesom generalforsamling har beretninger fra året der gik, gennemgang af regnskab, valg til bestyrelsen og revisor.

Alle er velkomne med og uden tilmelding. Af hensyn til planlægningen ser vi gerne, at du giver besked om din deltagelse via Tilmeldingslink til GF 2024 eller alternativt til hej@specialsport.dk eller tlf. 61 70 30 60.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder ønske om opstilling til bestyrelsen – skal være formanden i hænde senest den 19. februar 2024 via mail pve@specialsport.dk

Dagsorden

      1. Valg af stemmetællere og dirigent.

      2. Hovedbestyrelsens beretning gennemgås og fremlægges til godkendelse – den skriftlige beretning er vedhæftet

      3. Det reviderede regnskab 2023 og budget 2024 fremlægges til godkendelse.

  • Resultatopgørelse for 2023 & Balance 2024
  • Forslag til budget præsenteres på generalforsamlingen

      4. Indkomne forslag.

      5. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

  • Følgende fra bestyrelsen er på valg:
   • Peter Vesterheden, Lone Jørring og Janne Refnov. Villig til genvalg
   • Sara Birch Clases Nyvalg – Sara har været bestyrelsesmedlem siden 2022
   • Maria Holst Mouritzen Nyvalg – Maria har været bestyrelsesmedlem siden foråret 2023
   • Det foreslås at Sara og Maria vælges for et år således at (næsten) hele bestyrelsen udskiftes samtidig. Det er videre aftalt at Cecilie Moesby overgår til at være udpeget bestyrelsesmedlem som specialist/forsker.

      6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

   • Følgende suppleant genopstiller: Jeanne Thestrup

      7. Valg af revisor for 1 år

      8. Eventuelt

 

Tilmelding

Vi håber vi ses til en kort og mega hyggelig aften! 

På gensyn til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne, 

Peter Vesterheden

Formand