Horisontalt 1

Hermed indkaldes du til generalforsamling i IFEL specialsport, mandag den 2. marts 2020 klokken 18 på Skovmoseskolen, Rødovre Parkvej 401, 2610 Rødovre.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder ønske om opstilling til bestyrelsen – skal være formanden i hænde senest den 21. februar via mail pv@specialsport.dk

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  • Regnskab for 2019 er vedhæftet indkaldelsen
 4. Budgettet fremlægges for det kommende år til godkendelse.
  • Udkast til budget er vedhæftet indkaldelsen
 5. Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen, lokalforeninger eller andre.
  • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jf. vedhæftede forslag
 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
  • Bestyrelsen er villig til genvalg således at
   • Peter Vesterheden, Lone Jørring, Janne Refnov vælges for to år og
   • Cecilie Moesby-Jensen, Camilla Davidsen og Jørgen Marthedal vælges for et år
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg statsautoriseret eller registreret revisor.

Det bemærkes at bestyrelsen er opmærksom på at vedtægterne foreskriver at generalforsamlingen holdes i februar måned. Grundet formandens bortrejse er generalforsamlingen af en enig bestyrelse udskudt til den 2. marts. 

Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Peter Vesterheden

formand