Forretningsorden

Kapitel 1. Indledende bestemmelser

§ 1. Vedtægter & forretningsorden

Denne forretningsorden supplerer specialsport.dks vedtægter, hvorfor der generelt henvises til vedtægterne.

 

Stk.2. Forretningsorden vedtages af bestyrelsen og gennemgås på førstkommende bestyrelsesmøde efter årets generalforsamling, hvor den samlede bestyrelse skal godkende den. Bestyrelsen kan i løbet af året løbende foretage de nødvendige ændringer ved almindeligt stemmeflertal.

 

Stk.3. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen.

 

Stk.4. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

 

§ 2. Bestyrelsesmedlemmernes forpligtigelser

Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger.

 

Stk.2. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er gensidigt ansvarlige

 

Stk.3. Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at behandle personlige oplysninger overfor hinanden i forbindelse med arbejdsopgaver o. lign. fortroligt og kun videregive fortrolige oplysninger til andre, som har behov for denne viden og som selv har en tilsvarende tavshedspligt.

 

Der kan ikke gives korte og klare afgrænsninger af reglen om tavshedspligt, men som eksempel er alle oplysninger om navngivne personer omfattet af  tavshedspligt.

 

Stk.4. Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor specialsport.dks formål og virke. Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade foreningens interesser.