100% flere frivillige på 4 måneder

I specialsport.dk har vi siden årsskiftet udvidet vores frivillige-teams med mere end 100%, så vi nu er 88 frivillige der arbejder for at børn med særlige behov og handicap, reelt får adgang til sport og foreningsliv i hele Danmark. 

 

Hvordan? Ved at gøre 3 ting:

1. Ændre vores mindset. Fra ”Vi har brug for at du gør..” til ”Sådan ser vi ud, hvordan har du lyst til at bidrage?” Vi afholder ikke længere ‘ansættelsessamtaler’, men kun  ‘velkomstsamtaler’.

2. Ophæve sprogbarrierer. Brug af Google translate i administrative opgaver, dobbelt-slides på både dansk og engelsk i præsentationer og fokus på glæde og energi i sporten, frem for det talte sprog, ude i sporten.

3. Nemt at være med. Lidt eller meget? Hjemme eller ude? Ligesom at vores arbejde med familierne handler om match mellem børn og sport, så er frivillig arbejdet også et match mellem lyst, kompetencer og opgaver.

Fx kan Camilla, der læser HR i Slagelse, bruge sit frivilligarbejde til at understøtte hendes studie-opgaver og samtidig blive bedre til engelsk, fordi hun sidder i HR-team med Swati og Sherry. Og Beatriz som dukker op hos Rødovre Håndboldklub hver eneste uge, hvor spillerne Tobias, Patrick og Nick hver gang finder på nye danske ord hun skal lære. Blandt børnene er det glæden, energien og begejstringen omkring sporten og holdet der bærer fællesskabet og om det så lige foregår på dansk eller engelsk betyder mindre.

 

Sådan sikrer specialsport.dk at alle kan være med – både som barn med særlige behov og som frivillig.

 

Og så selvfølgelig ved at skrive alting to gange.

100% more volunteers in 4 months

In specialsport.dk, we have since the turn of the year expanded our volunteer teams by more than 100%, so today we are 88 volunteers who work to ensure that children with special needs and disabilities actually gets access to sports and association life throughout Denmark.

How? By doing 3 things:

1. Change our mindset. From “We need you to do ..” to “This is how we look, how do you want to contribute?” We no longer hold ‘job interviews’, but only ‘welcome interviews’.

2. Remove language barriers. Use of Google translate in administrative tasks, double-slides in both Danish and English in presentations and focus on joy, enthusiasm and energy in the sport, rather than the spoken language.

3. Easy to join. A little or a lot? At home or in the field? Just as our work with the families is about matchmaking between children and sports – the voluntary work is a match between desire, competencies and tasks.

For example, Camilla, who studies HR in Slagelse, she uses her volunteer work to support her study assignments and at the same time become better at English, because she’s in the HR team with Swati and Sherry. And Beatriz, who shows up every week in Rødovre Handball Club, where the players Tobias, Patrick and Nick always comes up with new Danish words for her to learn. Among the children, it is the joy, energy and enthusiasm around the sport and the team that carries the community and whether it takes place in Danish or English means less.

This is how specialsport.dk ensures that everyone can participate – both as a child with special needs and as a volunteer.

And then of course by writing everything twice.