SPECIALSPORTS GENERALFORSAMLINGER

ÅRSBERETNING & REFERAT

Vær med på vores generalforsamling den 1. marts 2021.

2020

 

Referat 

1. Valg af dirigent

Cecilie Moesby-Jensen modtager valget.

Det konkluderes at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Formanden gennemgik beretningen og fremhævede den vigtige indsat af sekretariatet og frivillige. Han fortalte om bestyrelsens strategiarbejde og udfordringerne med af få etableret en fast økonomisk grundlag for foreningen. Der blev gjort stor indsats for at få fondsmidler, men desværre uden den helt store succes. Bestyrelsen har også vurderet sponsorater og fået en indsamlingstilladelse. Fondene er meget utilbøjelige til at yde driftsmidler. Trine nævnte, at der måske er mulighed hos Veluxfonden i samarbejde med Videnscenter om handicap.

Formanden understregede, at vi også skal huske hvad foreningen faktisk opnår med de beskedne ressourcer, herunder de mange aktiviteter og de 10.000 super flotte kataloger/guider – som nu i øvrigt også vil blive udgivet på Fyn.

Beretningen blev godkendt. (Vedhæftet referatet i bilag).

 3. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse

Regnskabet og budget fremlægges af Trine Ravn. Regnskab og kontingent godkendes uden spørgsmål.

4. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles fra bestyrelsen at aktivitetskontingenter beløber sig til 0 kroner i 2020, for øvrige kontingenttyper er beløbet frivilligt. Indstillingen godkendes og vedtages.

5. Vedtægtsændringer til godkendelse af generalforsamlingen

Bestyrelsen har arbejdet med de nye vedtægter og indstiller således til godkendelse. Indstillingen godkendes og vedtages.

6. Valg

Følgende kandidater genopstiller og vælges til hovedbestyrelse, IFEL specialsport:

Lige år

 • Lone Jørring (specialskolemiljøet og ledelse)
 • Peter Vesterheden (organisatorisk ledelse og udvikling)
 • Janne Refnov (sundhedsøkonomi, -politik og -udvikling)

Ulige år

 • Camilla Davidsen (økonomi, kontrakter og forhandlinger)
 • Jørgen Marthedal (socialfaglig ledelse og udvikling)
 • Cecilie Moesby-Jensen (forskning, dokumentation og evaluering af socialt arbejde)

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af to suppleanter

Følgende opstiller og vælges som suppleanter til hovedbestyrelsen:

 • Ann-Sofie Lindberg (støttemedlem og frivillig i IFEL)
 • Jeanne Thestrup (frivillig holdleder og formand for Rødovre Specialsport)

8. Valg af revisor

 • Susanne Refslund Munck genopstiller og genvælges

9. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Formanden takkede dirigenten og bad om at bestyrelsens store anerkendelse for de mange frivilliges arbejde blev bragt videre.

 

Bestyrelsens beretning

Beretningens overskrifter:

 • Første år som ”landsforening på vej”
 • 2019 er året hvor vi har været uden fast økonomisk forankring, hvilket fortsat er uafklaret.
 • Vi er pressede på at søge frem mod at være en national NGO. Men vi er også forankrede i vores frivillige regionale rolle. 2020 vil vise hvilken vej vi går.

 Vækst siden sidste GF

Medlemmer

2016 (GF): 15 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2017 (GF): 45 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2018 (GF): 91 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2019 (GF):  159 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2020 (GF):

 • 170 aktivitet medlemskaber – heraf er de 59 børn og unge, som vi understøtter på hold i praksis med holdlederfunktioner.
 • 191 forældre medlemskaber
 • 22 støtte medlemskaber

I alt 383 medlemmer af IFEL specialsport

Vi har ikke gjort så meget ud af rekrutteringen til partner hold, i det forgangne år. Vi har i højere grad arbejdet med rådgivning og vejledning af forældregruppen generelt og i mindre grad med fokus på rekruttering til ”egne” partnerhold.

Hold

2016 (GF): 1 hold

2017 (GF): 7 hold

2018 (GF): 13 hold

2019 (GF):  17 hold

2020 (GF): 18 hold – vi har startet Floorball op sammen med Hvidovre Attack Floorball klub.

Frivillige i IFEL

Emil (parkour) har forladt IFEL i år og gået videre til lønnet job som parkour-instruktør.

Og vi fået flere nye frivillige. Kæmpe velkommen til 5 nye frivillige indenfor sekretariatet:

 • Signe, Excelhaj omkring programmering af datasæt i specialsport-medlemssystemet.
 • Nikolaj, Netværks specialist og ekspert i gode IT tilbud
 • Jakob, E-sport entusiast og idrætsuddannet
 • Jonas, programmør og IT udvikler
 • Devrim, App-udvikler

Sekretariatet

Vi har fortsat sekretariatstid på Skovmoseskolen mandag, tirsdag og torsdag på Lunden. Vi har i 2019 oprettet ”frivillig mandag” hvor frivillige i sekretariatet kan komme og arbejde med deres frivillige indsatser.

I alt er vi omkring 26 frivillige:

 • 6 i sekretariatet
 • 7 i hoved- og lokalbestyrelserne
 • 13 holdledere + andre funktioner

 

Året der gik

Konkrete tiltag i det seneste år:

 • Strategidag for bestyrelsen. Drøftelser / inspiration med John Petterson/Parasport Danmark.
 • Opdatering og udgivelse af Specialsport Guiden Hovedstaden 2019/2020 i 10.000 eksemplarer. Mere end 100 foreningers tilbud er med, fordelt på 38 forskellige sportsgrene.
 • Rekrutteringsprojekt via Kulturstyrelsen. Blot 14 børn er rekrutteret ud af de forventede 50. Vi er i dialog med kulturstyrelsen om at udvide tidsperioden for projektet.
 • Specialsport kurser. Vores aftale med Den fælleskommunale Idrætspulje om at udbyde brobyggeruddannelsen til kommunerne i puljen, blev ændret til at udbyde Specialsport kurser til foreningerne i kommunerne. Der er afholdt 2 kurser og 3 kurser flere er på vej, i resten af 2020.
 • Sommer sportsskole. Vi afholdt vores første sommerskole i 2019, med stor succes, og planlægger at afholde en uges sportsskole igen i 2020, uge 32 – frivillige er meget velkomne.
 • Trine og Nikolaj arbejder løbende med at udvikle foreningens hjemmeside, som kommer til at ligge på www.specialsport.dk. Siden udvikles på https://specialsport.dk og overføres når den er klar.
 • Billedtilladelses app. Nikolaj, Jonas og Devrim arbejder på et elektronisk system, som skal gøre det nemt og overskueligt at arbejde med billedtilladelser. Systemet bliver administreret via en app og hjemmeside, hvor brugerne giver tilladelse pr. mail via godkendelse af link.
 • Specialsport barriere-hjul. Trine og Jørgen arbejder med udvikling af et projekt der skal synliggøre ”universelle barrierer og lokale løsninger” – i dialog med Velux Fonden.

 

Forankring

Som organisation er vi blevet forankret i det organisatoriske landskab, hvor vi gennem året løbende er i dialog og samarbejde med andre organisationer på området, som DGI, Parasport Danmark, Videnscenter om Handicap, en lang række kommuner m.v..

Økonomisk er vi dog langt fra forankret endnu. Vi har mindre bevillinger som giver os mulighed for at opretholde foreningens drift.

 

Samarbejder

Vi har fortsat stærke bånd og netværk til andre handicapforeningen i Storkøbenhavn, hvor vi samarbejder om at gøre det bedst mulige for så mange børn med særlige behov som muligt kan få tilbud om idræt.

Vi samarbejder fortsat tæt med Ole Ansbjerg fra Parasport Danmark og med Den fælleskommunale Idrætspulje, ligesom vi fortsat har tætte bånd til Rødovre Kommunes kultur og Fritidsafdeling, samt socialforvaltningen.

Vi har et igangværende samarbejde med Odense Kommune om at udgive en specialsport guide til Fyn og øerne. Guiden forventes udgivet her i marts måned 2020.

Af øvrige samarbejdspartnere vi har talt med i løbet af året, kan vi nævne:

 • Broen Danmark
 • Socialstyrelsen, Merete Schneecloth
 • Videnscenter om handicap
 • Lykkeliga
 • IH Aalborg
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus kommune
 • DGI Aalborg
 • DGI Inklusion
 • Meedom kommunikation
 • fl.

 

Medlems forhold

Vi har udvidet vores medlemssystem til både at benytte ForeningLet og Memberlink – da systemerne skal håndtere nogle meget forskellige opgaver og der ikke findes ét system, som kan håndtere alle de forskellige behov. Således består systemet af følgende håndtering:

 • Aktivitets medlemskab (ifel.memberlink)
 • Forældremedlemskab (ifel.memberlink)
 • Støttemedlemskab / Frivillige i foreningen (ifel.memberlink)
 • Specialsport katalogets foreninger (specialsport.memberlink)
 • Holdleder hold og medlemshåndtering på holdene (Foreninglet)
 • Kursusaktiviteter (ForeningLet)

 

2020

Årets resultat er på -129.477,34 kroner, hvilket hænger fint sammen med den økonomi vi har (de penge vi modtager, bruger vi til løn og andre nødvendige udgifter). Men godt er det jo ikke, i forhold til at vi gerne vil vækste og udvide forretningen.

Økonomien bliver aktuelt understøttet af Rødovre Kommunes Socialforvaltning, Den fælleskommunale Idrætspulje og Kulturstyrelsen og en række mindre fonde som støtter konkrete projekter og tiltag – samlet set har vi økonomi til følgende indsatser i første halvår 2020:

 • 10 timers lønnet hjælp (frem til maj)
 • Rekrutteringsindsatser til eksisterende hold (transport og sportstøj)
 • Gennemførsel af 3 endagskurser omkring specialsport
 • Finansiering og udgivelse af Specialsport Guide Fyn 2020/2021.
 • Opstart af enkelte nye aktiviteter

Vi har dialog med flere fonde om både små og store beløb, men det er for tidligt at sige noget om omfanget af bevillinger.

På aktivitetssiden arbejder vi i øjeblikket på følgende tiltag:

 • Vandsport for børn med multiple handicap (Vestbadets fysioterapi).
 • Pool hold i Frederikssund (Asperup Poolklub)

 

Afslutning

Vi håber meget på at 2020 giver mulighed for at udbrede opgaven omkring formidling og rådgivning til familier med handicap, på landsplan. Dog er det en realistisk forventning også, at IFEL specialsport overgår til at være en ren frivillig baseret regional NGO. Det må året vise.

2019

Referat

 1. Valg af dirigent

Jens Winther modtager valget.

Det konkluderes at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning

Beretningen godkendes. Vedhæftet referatet i bilag.

 

 1. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse

Regnskabet og budget fremlægges af Trine Ravn. Regnskab og kontingent godkendes uden spørgsmål, men med en enkelt bemærkning om at udgiftsgodtgørelser skal ændres til omkostningsgodtgørelser.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles fra bestyrelsen at person kontingenter beløber sig til 0 kroner i 2019, for aktive sportsudøvere der er medlemmer hos samarbejdspartnere.

Indstillingen godkendes og vedtages.

 

 1. Vedtægtsændringer til godkendelse af generalforsamlingen

Bestyrelsen har arbejdet med de nye vedtægter og indstiller således til godkendelse. Indstillingen godkendes og vedtages.

 

 1. Valg – følgende opstiller (lige år):

Følgende kandidater opstiller og vælges til interim hovedbestyrelse, IFEL SpecialSport:

 • Bestyrelsesmedlem Lone Jørring (specialskolemiljøet og ledelse)
 • Peter Vesterheden (organisatorisk ledelse og udvikling)
 • Camilla Davidsen (økonomi, kontrakter og forhandlinger)
 • Janne Refnov (sundhedsøkonomi, -politik og -udvikling)
 • Jørgen Marthedal (socialfaglig ledelse og udvikling)
 • Cecilie Moesby-Jensen (forskning, dokumentation og evaluering af socialt arbejde)

 

 

 

Følgende kandidater opstiller til lokalbestyrelse, Rødovre SpecialSport:

Bestyrelsesmedlem Tom Olsen – genvalg fra bestyrelsen i IF Espelunden

Bestyrelsesmedlem Jan Quaade – genvalg fra bestyrelsen i IF Espelunden

Bestyrelsesmedlem Jeanne Thestrup – genvalg fra bestyrelsen i IF Espelunden

Bestyrelsesmedlem Kristian F Rasmussen – genvalg fra bestyrelsen i IF Espelunden

Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen udgår af bestyrelsen.

Bestyrelserne konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøder.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

 1. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

 

Bestyrelsens beretning

2019

Beretningens overskrifter:

 • Sidste år ændrede vi os til en ”brobygger-forening”, frem for en ”idrætsforening”.
 • I år er Kickstarter projektet slut.
 • Det kommende år bliver skelsættende for foreningen.

Nøgleordene er organisationsudvikling, vækst og økonomisk forankring.

 

Organisationsudvikling

Det vildeste der er sket i år er, at bestyrelsen, som vi kender den, har nedlagt sig selv.

Med de vedtægtsændringer vi har sat på dagsordenen i dag, indstiller bestyrelsen at de overgår til at være en lokal bestyrelse i Rødovre, med det fokus at udvikle handicapidrætten lokalt og fortsat at være synlig og deltagende i lokalsamfundet.

Samtidig indstiller bestyrelsen også, at der dannes en ny hovedbestyrelse, som får det overordnede ansvar for at vækste foreningen til at brede aktiviteterne ud til hele landet og sikre den fremadrettede økonomi og organisatoriske forankring – ikke nogen helt nem opgave.. men mere om det senere på dagsordenen.

Men der har været mange drøftelser af utallige fremtidsscenarier og muligheder for foreningen og hver gang er vi kommet frem til, at kernen i det hele er det vi besluttede for efterhånden mange år side: At skabe mulighed for at flest mulige børn og unge med handicap kan få lov til at dyrke sport. Og fortsat er det netop dét argument der er tungen på vægtskålen når der er blevet taget beslutninger. Og altså også her i dag, når bestyrelsen foreslår at overdrage styringen til en ny bestyrelse der har lyst og energi til at tænke endnu større, mere og videre, end IFEL er i dag.

 

Vækst siden sidste GF

Medlemmer

2016 (GF): 15 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2017 (GF): 45 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2018 (GF): 91 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere.

2019 (GF):  159 medlemmer tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere. Altså et spring på 68 nye børn, unge og voksne der er ude og dyrke idræt i en klub et sted.

Vi har gjort meget ud af rekrutteringen i det forgangne år. Ikke mindst via vores nyeste katalog over sportsgrene, som i stedet for et IFEL katalog, blev det til et fælles katalog på tværs af hele 60 foreningers tilbud på special sport området – der af også navnet: SpecialSport Kataloget. Vi har været ude hos mange specialskoler, gruppeordninger, aktivitetscentre og bosteder – vi har afleveret fra 10 til 300 kataloger på 94 institutioner – i alt 7.000 stk. Samlet set fik vi trykt 8.000 kataloger, hvoraf vi har denne lille bunke tilbage ? – næste år går vi efter 12-15.000 i oplag!

Et andet rekrutteringstiltag har været vores taxa-ordning, som også startede op i 2018. Kørsel og transport er et tilbagevendende udfordrende tema for alle i branchen, der arbejder med aktiviteter for mennesker med handicap. Vores løsning er blevet, at der hvor vi kan se potentiale til at flere skal det samme sted hen, der tilbyder vi en taxa. I de to aktiviteter (judo og håndbold) hvor vi indtil nu har benyttet os af denne løsning, har det vist sig at øge rekrutteringsgrundlaget væsentligt – og endda nok betydet overlevelsen for i hvert fald det ene af holdene.

Det er der andre end os, der syntes er en god idé. I hvert fald har Kulturstyrelsen foræret os 115.000 kroner til et projekt, hvor vi mere systematisk kan få lov til at prøve taxa-indsatsen af som en metode til rekruttering. Det bliver Tanja der er tovholder og projektleder på indsatsen og det bliver spændende, hvad hun kan fortælle os om det næste år, når vi mødes igen til GF.

 

Hold

2016 (GF): 1 hold

2017 (GF): 7 hold

2018 (GF): 13 hold

2019 (GF):  17 hold – ingen lang opremsning, men vi kan fortælle at i 2018 har vi startet gymnastik i Nivå, bueskydning i Hillerød, styrketræning i Rødovre og E-sport i Kbh NV.

 

Brobyggeruddannelsen

Det var også sidste år at vi fik sat vores viden og kunnen på formel i form af at etablere ”IFEL Brobyggeruddannelse”, som består af 30 timers teori og praktik. 6 brobyggere har vi uddannet og der er nye hold på vej i 2019. Blandt andet har vi indgået aftale med Den fælleskommunale Idrætspulje om at udbyde nogle hold til kommunerne i puljen.

Sekretariatet

Trine er er flyttet hjemmefra og ind på Skovmoseskolen 3 dage om ugen, sammen med Tanja (Ritt Vestergaard), der har været i job-praktik de sidste par måneder. En praktik vi nu laver om til en løntilskudsstilling med håb om at kunne skabe et økonomisk fundament for en reel stilling, når løntilskuddet udløber til sommer.

Ud over Tanja har vi også fået glæde af at tilknytte Else (Jensen), der er gammel bogholderi-leder i Københavns Fængsler. Else kommer i første omgang frivilligt en gang om ugen og hjælper med alle tallene og hvis Else som altid er dygtig til at jonglere med tallene, så er målet også at vi kan finansiere et par ugentlige timer til Else, når vi når til den anden side af sommerferien.

 

Økonomisk forankring

Økonomisk forankring er ikke noget nyt begreb for os. Vi begyndte allerede i 2017 at gå i dialog med fonde og øvrige interessenter om fremtiden. Alle udtrykker en god tro på os og vores indsatser og vi har fået rigtig mange ryg-klap med på vejen. Vi fik også skrevet en hulens masse ansøgninger for samlet set 22 mio. kroner.

Men så begyndte afslagene at vælte ind – ud af de mange ansøgninger har vi som det eneste fået bevilliget 115.000 kroner til vores rekrutteringsprojekt, som jeg nævnte tidligere. Og vi kan jo meget vel være rigtig dårlige til at skrive ansøgninger, men der var et meget tydeligt mønster i afslagene, der ikke handlede om kvaliteten, men i højere grad om vores organisering og ”plads” i organisations-landskabet.

 • Danske Handicaporganisationer definerer at vi ikke er en handicaporganisation, fordi vi mere er en idrætsforening.
 • Idrætsforeningspuljen under DGI og DIF mener ikke, at vi er en rigtig forening (men mere et forbund) fordi vi supporterer foreningerne og arbejder på at skaffe andre idrætsforeninger nye medlemmer.
 • Vi er ofte ikke lokale nok, fordi vi går på tværs af kommunegrænser og har brugere fra 19 forskellige kommuner og samarbejder med foreninger fra 8 forskellige kommuner. Derfor har vi kun lille adgang til de almindelige lokale tilskudsordninger via Folkeoplysningsloven.
 • Til gengæld er vi heller ikke landsdækkende (nok), af samme årsag og kan ikke søge DUF midler / Tips og lotto.

Alt i alt, så har vi et problem med at vi falder mellem rigtig mange stole. Og opgaven det næste år går ud på, at finde en stol eller to, som vi kan blive siddende på.. men det har vi så også en plan for.

Jeg kan remse de organisationer / personer op, som vi har været i dialog med om IFELs indsatser og fremtid:

Organisationer

 • GAME / direktør Morten Bo Andersen
 • DGI Nordsjælland
 • DGI Storkøbenhavn
 • PARASPORT DANMARK
 • Mai Mercado (børne- og socialminister)
 • Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF)
 • Danske Handicaporganisationer / direktør Lars Midtiby

Kommuner

 • Rødovre Kommune / Kultur og fritidschef Henning Elmelund
 • Rødovre Kommune / Socialchef Sarah Claces
 • Ishøj kommune /
 • Roskilde Kommune / Gitte Kronbak (Byrådet)
 • Roskilde Kommune / Christian Harsløf (direktør Handicap)
 • Roskilde / Offentligt budgetmøde m. Ann-Sofie og Sarah

 

Frivillige i IFEL

Ingen frivillige har forladt IFEL i år. En enkelt har skiftet position. Til gengæld har vi fået flere nye frivillige:

Kæmpe velkommen til

Nye holdledere:

 • Tanja Vestergaard
 • Valeria Sartoni-Thronberg
 • Emil Bovin
 • Pia Røddik
 • (Jørgen Marthedal)

Nye indenfor regnskab og adm.:

 • Joan (revisor)
 • Else Jensen
 • Susanne Refslund (revisor-suppleant)

Opstillinger til ny Hovedbestyrelse:

 • Janne Refnov
 • Cecilie Moesby-Jensen
 • Camilla Davidsen
 • Peter Vesterheden
 • Jørgen Marthedal (igen)

 

Aktiviteter i foreningen

Ud over vores mange ugentlige hold har der været plads til diverse festlige dage, som Sjov lørdag og Parasportens dag på Frederiksberg. Også ude på holdene sker der ting, bl.a. da vores håndboldhold deltog i RHs Knæk Cancer arrangement, ved at sidde og sælge billetter til opvisningskampen for 1. serie damerne.

Det er fortsat en vigtig del af vores målsætning at være synlig i omgivelserne, så man ved hvem vi er og hvor man kan finde os ? når det er sagt, kan vi godt blive væsentlige bedre på de sociale medier, men der er lagt en plan for det kommende år..

 

Samarbejder

Vi har fortsat stærke bånd og netværk til andre handicapforeningen i Storkøbenhavn, hvor vi samarbejder om at gøre det bedst mulige for så mange børn med særlige behov som muligt kan få tilbud om idræt.

Vi samarbejder fortsat tæt med Ole Ansbjerg fra Parasport Danmark og med Den fælleskommunale Idrætspulje, ligesom vi fortsat har tætte bånd til Rødovre Kommunes kultur og Fritidsafdeling.

Af øvrige samarbejdspartnere vi har talt med i løbet af året, kan vi nævne:

 • Idrætsskolen / Grøndalcenteret
 • Gadens børn / Sofie
 • GLAD Fonden
 • KIFU (overdraget et dansehold)
 • Parasport Frederiksberg / Jens Højbjerg
 • Lykkeliga (telefon)
 • Høy Håndbold
 • HTI fodbold
 • Ishøj svømmeklub (blev ikke til noget, desværre)

 

Praktiske forhold

Vi kan fortælle at vi har udskiftet vores medlemssystem fra ForeningLet til Memberlink – da det gamle system ikke var i stand til at håndtere de efterhånden mange strenge vores forening består af:

 • Specialhold medlemmer
 • Brobygger uddannelsens studerende
 • Specialsport katalogets foreninger
 • Frivillige i foreningen

Der har også være mulighed for at arbejde lidt med foreningens og Trines faglig udvikling og gi’ lidt ny inspiration:

 • SØM kursus / socialøkonomisk analyse model
 • VISO konference
 • Satspuljenetværk med SUHM og Parasport Danmark

 

2019

Årets resultat er på 258.045,41 kroner, hvilket jo er meget fint. Men jo ikke overvældende, i lyset af de mange omkostninger, som vi har til driften, når vi gerne vil vækste og udvide.

Økonomien bliver aktuelt understøttet af Rødovre Kommunes Socialforvaltning, Den fælleskommunale Idrætspulje og Kulturstyrelsen (nyt projekt ang. rekruttering) – samlet set har vi økonomi til følgende indsatser i første halvår 2019:

 • 1 årsværk (frem til august)
 • 1 løntilskudsstilling (frem til juli)
 • Rekrutteringsindsatser til eksisterende hold (transport og sportstøj)
 • Gennemførsel af 1-2 uddannelsesforløb omkring IFEL brobyggeruddannelsen
 • Gennemførsel af 1-2 temadage omkring børn i special sport

Begge uddannelsesindsatser udbydes i regi af Den fælleskommunale Idrætspulje

 • Delvis finansiering af special sport kataloget 2019/2020.
 • Opstart af 2-4 nye aktiviteter

Vi har søgt en lang række fonde om både små og store beløb, men det er for tidligt at sige noget om omfanget af bevillinger. Men vi vil fortsat prioriteret at lave ansøgninger til både fonde og sponsorater.

Der ud over vil vi arbejde videre med kommunerne om at støtte op om deres borgere i specialsport, fx på samme vilkår som i Rødovre.

På aktivitetssiden arbejder vi i øjeblikket på følgende tiltag:

 • Vandsport for børn med multiple handicap (Vestbadets fysioterapi).
 • Mere E-sport (Danmarks Farver).
 • Gymnastik
 • Mini-trampolin-hop (Rødovre Fitness Center).

 

Afslutning

Næste år bliver nok det mest spændende år nogensinde, da det bliver i 2019 at vi for alvor skal finde ud af om vi kan stå på egne ben. Men med alle de gode mennesker vi har fundet til at støtte op omkring special sport indsatsen, er jeg sikker på at det ikke kan gå fejl!

Jeanne

2018

Referat

 1. Valg af dirigent

Ole Ansbjerg modtager valget.

Det konkluderes at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning

Beretningen godkendes. Vedhæftet referatet i bilag.

 

 1. Regnskabet fremlægges til godkendelse

Kasserer Lone Jørring er akut fraværende, hvorfor regnskabet fremlægges af Trine Ravn i stedet. Regnskabet godkendes uden spørgsmål.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles fra bestyrelsen at person kontingenter, som sidste år, følger samarbejdspartnernes niveau for kontingent, med baggrund i at økonomi ikke må spille en rolle i vurderingen af i hvilket regi det enkelte medlem anbefales at dyrke sin sport (IFEL hold eller i direkte inklusionsforløb hos samarbejdspartneren).

 

Desuden indstilles det at kontingentet for organisationer og kommuner i 2018 fastsættes ud fra konkret forhandling med den pågældende organisation, i en prøveperiode, for at afdække og undersøge mulighederne omkring denne medlemsskabstype.

 

Indstillingen godkendes og vedtages.

 

 1. Godkendelse af budget

Budgettet godkendes efter få spørgsmål.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen at lave ændring i vedtægterne, med baggrund i at kunne optage nye typer af medlemmer (organisationer og kommuner). Således indstilles følgende ordlyd:

 • 3 Medlemsforhold

Foreningen optager tre typer medlemmer: Aktive medlemmer, passive medlemmer eller organisatoriske medlemmer. Foreningens medlemmer kan således være private personer som er aktive eller passive i foreningen, eller offentlige myndigheder, så som regioner, kommuner, kommunale institutioner samt frivillige organisationer og øvrige NGO’er m.v., som tilslutter sig foreningens formål.

stk. 2 Optagelse som organisatorisk medlem sker efter beslutning i bestyrelsen og kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 3 Udmeldelse for private medlemmer kan ske uden varsel. Udmeldelse for organisatoriske medlemmer skal ske skriftligt til foreningen inden årets udgang, for det efterfølgende år.

stk. 4 Organisatoriske medlemmer, som ikke har betalt kontingent i et år eller som ikke fortsat opfylder betingelserne for medlemskab, kan få opsagt deres medlemskab af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 

Indstillingen godkendes og vedtages.

 

 1. Valg – følgende opstiller (lige år):
  1. Bestyrelsesmedlem Lone Jørring – modtager genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem Tom Olsen – modtager genvalg
 • Bestyrelsesmedlem Trine Ravn – modtager valg
 1. Der er ledige pladser i aktivitetsudvalget, bestyrelsen og som suppleant

 

Kristian Ficher Rasmussen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

 

Formandens beretning v. Jeanne Thestrup

 

Fantastisk udvikling i IFEL – igen, igen.

 

Vores vækst siden sidst

Vi er vokset fra 15 medlemmer i 2016, 45 medlemmer i marts 2017, ved sidste års generalforsamling og i dag har vi 91 børn der er tilknyttet en idræt hos vores klubpartnere. Vi har travlt!

Ud over de aktiviteter vi havde da vi var samlet sidste år, har vi i år oprettet håndbold, skydning, dans og golf (som alle er med i års kataloget).

Indenfor de seneste måneder er der også åbnet et ekstra karatehold, sammen med Glostrup Karateklub, ligesom der er blevet oprettet et løbehold med Ballerup Atletikklub, som Nicole (8b Marius’ mor) er primus motor på. Vi forventer at åbne hold indenfor svømning og badminton, samt måske gymnastik i løbet af foråret også.

 

Overvejelser om ny organisering

Men – sammen med den store fremgang har vi også lært noget nyt om os selv. Som forening er vi nok mere en brobyggerforening end en idrætsforening… og det skal vi finde ud af hvad vi stiller op med i løbet af det næste års tid. Man kan kun være medlem af en forening omkring den samme aktivitet – og vi kan se, at det rigtige er, at man er medlem ude i foreningerne og ikke hos os. Så vi er ved at finde en ny måde at organisere os på, som skal afspejle dette i højere grad.

 

Det betyder blandet andet at vi samarbejder med forskellige fonde om at hjælpe og vejlede os til hvad vi skal gøre fremadrettet.

 

Vi er også i gang med at sætte det vi kan ”på formel”, dvs. vi laver en brobyggeruddannelse, så vi kan få endnu flere frivillige til at komme ud i klubberne og bygge bro. Ikke bare i Rødovre, men i hele Storkøbenhavn. Og måske hele landet? Første uddannelsesforløb bliver gennemført her i marts måned og interesserede kan henvende sig til Trine.

 

Det er blandt andet også det der ligger bag ønsket om at kunne få kommuner og organisationer ind som medlemmer, jf. de ændringsforslag der ligger på bordene.

 

Frivillige i IFEL

En enkelt ændring sidsen sidste år: Betina valgte i april 2017 at trække sig fra bestyrelsen, så vi har en ledig post i bestyrelsen, hvis der er interesserede blandt jer ?. Vi har fået en enkelt holdleder mere også, hvilket er Saeid, som også er her i aften. Ellers ingen ændringer. Også som frivillig holdleder er der flere muligheder ?

 

Aktiviteter i foreningen

 

Ud over vores mange ugentlige hold har der været plads til både Cykelløb og Håndboldkamp i 2017, ligesom IFEL har været på diverse festlige dage, som Rødovredagen (hvor vi druknede i regnvejret), Sjov lørdag og til Parasportens dag på Frederiksberg. Det er en vigtig del af vores målsætning at være synlig i omgivelserne, så man ved hvem vi er og hvor man kan finde os ?.

 

Vi forsøger også at være aktive på Facebook – del os gerne ud til højre og venstre, hvis I kan li det vi poster ind imellem ?

 

Samarbejder

Vi har fortsat stærke bånd og netværk til andre handicapforeningen i Stor København, hvor vi samarbejder om at gøre det bedst mulige for så mange børn med særlige behov som muligt kan få tilbud om idræt. Bl.a. er vi ved at finde ud af om vi kan lave et stort fælleskatalog og sende ud samlet til alle skoler i Storkøbenhavn.

 

Vi samarbejder tæt med Parasport Danmark og med Den fælleskommunale Idrætspulje, ligesom vi fortsat har tætte bånd til Rødovre Kommunes kultur og Fritidsafdeling.

 

Som sagt har vi mødtes med flere fonde og sociale konsulenthuse, som syntes vi gør det ganske godt og at det er fornuftigt det vi har gang i .. ?

 

Økonomien

Økonomien er fin – vi bliver meget holdt oppe af Projekt Kickstarter Fundingen gennem Socialstyrelsen satspulje.

 

Generelt er udfordringen at vi i princippet ikke har nogen indtægter, da holdene betaler kontingent til klubberne og ikke til os. Ligesom det også er klubberne der skal modtage tilskuddene omkring aktiviterne. Det blandt andet også på denne baggrund at det giver mening at det i højere grad er kommuner der har medlemskaber hos os og i mindre grad børnene.

 

Overskuddet i år er på 16.598,33 kroner, hvilket jo er fint. Men det spændende bliver næste år, i 2019, hvor vi skal stå på egne ben.

 

Næste år

Vi har som sagt nået alle de mål vi har sat os, hvilket betyder at vi i bestyrelsen kigger fremad for at finde retning og mål for de næste år. Med baggrund i alt det jeg har været inde på, så ved vi ikke helt hvor vi lander, men vi er enige om at vi gerne vil blive større, men ikke alt for hurtigt…

Jeanne

2017

Referat

 1. Valg af dirigent

Ole Ansbjerg modtager valget.

Det konkluderes at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning

Beretningen godkendes. Vedhæftet referatet i bilag.

 

 1. Regnskabet fremlægges af Trine Ravn til godkendelse

Regnskabet godkendes efter få spørgsmål.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles fra bestyrelsen, at kontingenter som i år følger samarbejdspartnernes niveau for kontingent, med baggrund i at økonomi ikke må spille en rolle i vurderingen af i hvilket regi det enkelte medlem anbefales at dyrke sin sport (IFEL hold eller i direkte inklusionsforløb hos samarbejdspartneren). Indstillingen godkendes og vedtages.

 

 1. Godkendelse af budget

Budgettet godkendes efter få spørgsmål.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg

Følgende opstillede (ulige år):

 • Bestyrelsesmedlem Jan Quaade modtog genvalg for en to årig periode.
 • Konstituerede bestyrelsesmedlem Jeanne Thestrup modtog valg for en to årig periode.
 • Konstitueret revisor Lene Bang Larsen modtog valg for en to årig periode.
 • Bestyrelsesmedlem Mette Bang Nielsen modtog ikke genvalg
 • Mette Waly blev på generalforsamlingen valgt ind for en to årig periode.

 

Der blev ikke valgt nogle suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.

 1. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

 

Formandens beretning v. Betina Larsen

 

Lad os starte med at se på hvordan udviklingen har været i IFEL.

 

Dette sidste år har været et Kickstarter år og vi er meget glade og taknemlige for støtten fra Social Styrelsen og Rødovre Kommunen. Noget der har løftet foreningen er den økonomiske støtte foreningen har modtaget. Den har muliggjort det at oprette en tidsbegrænset lønnet stilling til at varetage sekretariatsfunktionen. Sekretariatsfunktionen er vigtig som fundament for foreningen og vi er allerede nu begyndt at se på hvilke muligheder der er når støtten udløber ved udgangen af 2018.

Vi har fået skabt netværk til andre handicapforeningen i Stor København med det formål at trække på hinandens erfaringer, samarbejde og skabe endnu flere idrætstilbud til børn med særlige behov.Det går fremad og det er gået stærkt det sidste års tid. Vi er nu oppe på 8 hold og 45 medlemmer. Det betyder vi har haft en stigning på 500% siden sommeren 2016.

 

Mission

Ifel´s mission er at arbejde for at børn og unge med særlige behov oplever at være en del af det lokale idrætssamfund og fællesskaber, samt at det lokale idrætssamfund naturligt inkluderer børn og unge med særlige behov.

 

Økonomi

En regnskabsmæssig udfordring i 2016 har været at vi har været forud for projektplanen, i forhold til at starte hold op, hvilke betyder at der har været flere holdudgifter end budgetteret. Det er dog

lykkedes alligevel at få regnskabet til at hænge sammen, efter tilladelse fra socialministeriet til en lille omlægning af posterne.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at udvikle en økonomimodel for partnerskabssamarbejdet. Modellen bygger på at der er stort behov for IFEL´s indsats i begyndelsen af partnerskabet og lille behov efter 1-2 år med et fælles hold.

Dette er en understøttelse af IFEL´s mission om at bygge bro mellem foreningslivet og børn med særlige behov.

 

Kommunikation

IFEL´s hjemmeside er fortsat under opbygning, men vi er nået langt og det er nu muligt at tilmelde sig via siden.

Facebook gruppen fungere godt. Langt de fleste har taget imod tilbud om tilknytning til deres børns facebook gruppe. Trænerne er også tilknyttet og grupperne bruges flittigt til intern kommunikation.

 

Skitur

Der var planlagt 2 skitur til Vallåsen. Der var ingen tilmeldinger så IFEL deltog ikke.

 

Trænerkursus

Der har i flere omgange været forsøgt afholdt kurser og møder for partnernes trænere. Alle gang har været med meget lav tilslutning og i et enkelt tilfælde blev arrangementet aflyst pga. ingen tilmeldte. Samlet har kun 3 ud af 7 samarbejdspartnere deltaget i trænerkurser. Vi har derfor besluttet at gribe det anderledes an. Vi vil fremadrettet koncentrere os mere om udvikling af praksis omkring træningen samt mere en til en med trænerne ude på de forskellige hold.

 

Frivillighed

Den frivillige indsats som foreningen bygger på er fortsat udfordrende at stabilisere. Det er de samme 5 mennesker som pt. er 4 som arbejder på alle udvalgsposterne. Vi har søgt med lys og lygte efter flere frivillige hænder, men ingen har meldt sig på banen.

 

Jeg vil sige det er IFEL´s største udfordring er at vi ikke er flere til at løft opgaverne, så det kunne være godt hvis der sidder nogen her i dag der har lyst til at blive en del af det frivillige arbejde i IFEL. Jo flere vi er jo bedre og hurtigere kan vi udvikle foreningen og give vores skønne børn muligheden for at være en del af det lokale idrætsliv.

 

Aktiviteter

Der bliver afholdt sommer og juleafslutning hvert år og jeres skønne børn glæder sig til at deltage sammen med jer forældre. Desværre har vi måtte erfare at der har været stort fravær af forældre til disse afslutninger og vi vil derfor gerne opfordre til at i forældre deltager eller sender en anden som barnet er tryg og glad for.

Jo større opbakning jo flere aktiviteter har aktivitetsudvalget mulighed for at tilbyde i løbet af året, hvilke betyder at der ikke kun bygges bro til idrætsforeningerne men også til venskaber børnene imellem.

 

Afslutning

Til slut vil jeg fortælle jer at vores samarbejde med vores partnere går fantastisk – endda blev AVARTA´s trænere belønnet med årets trænerpris i Rødovre – meget velfortjent

2016

Bestyrelsens beretning beskriver forhold, som har haft indflydelse på selskabet, herunder udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

1. Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter

Forskellige aktiviteter:

 • Foreningen er blevet 2 år
 • Sommerafslutninger skete individuelt på holdene (dans og karate).
 • Dans lukkede ned med udgangen af sæsonen, grundet en utilfredsstillende trænersituation.
 • ROG og Parcour var planlagt med start september 2015, men startede aldrig op, grundet manglende samarbejdspartner.
 • Karate har kørt stabilt hele året.
  • Meget dygtig træner.
  • Flere børn på karate – nu 12 i alt
  • Grundet Kickstarterprojektet er karate kørt over i et samarbejdsregi med Rødovre Karate Skole. Derfor har vi for nyligt delt holdet i to – holdet samles langsomt igen, med løbende overgang til det nye hold i RKS regi.
  • Træningstiden ændres således fra 15-16 til 15.45 – 16.30/16.45
 • Opstartsprojektet med Den fælleskommunale Idrætspulje er ved at være slut. Vi er taknemlige for at være blevet skubbet godt i gang.
 • Samarbejde med andre etablerede idrætsforeninger, ud fra foreningens målsætning om inklusionsarbejde har været svært at drive.
  • Aftaler blev forhandlet og en enkelt skrevet under, men den blev som nævnt aldrig effektueret. Det var svært at løfte for bestyrelsen.
  • 2016: Aftale i hus med Skovmoseskolen.
  • 2016: Aftale i hus med karateskolen.
 • Bestyrelsen har været ramt af frafald. Har været svært at finde tid og overskud til at udvikle foreningen yderligere. Særligt to områder har været i fokus, men er ikke blevet løftet i året der er gået:
  • Udvikling af flere sportstilbud – tvært imod – dans blev nedlagt og intet nyt startet op. Der har været forsøgt igangsat forhandlinger på følgende områder: Floorball, Parcour, trampolin, svømning – intet af det lykkedes.
  • Bestyrelsen diskuterede over nogle gange muligheden af at lukke foreningen ned og overføre karateholdet til skolens regi i stedet for.
 • Satspuljeprojekt i hus. I november kom der besked om at vi var godkendt til et inklusionsprojekt, som vi havde ansøgt om i juni 2015. Projektet opstartede pr. 1.1.2016.
  • Udlevering af informationsskriv.
  • Kort gennemgang.
 • I det kommende år er der spændende samarbejdsmuligheder for foreningen:
  • Rødovre Kommune – meget, meget positive.
  • Andre foreninger – henholdsvis Orient og LEV er inviteret indenfor i form af bestyrelsesposter.
  • Fokus på at få flere frivillige tilknyttet foreningen – også udenfor det nære handicap / forældrenetværk.

2. Beskrivelse af virksomhedens økonomi

 • Driftsregnskabet fremlægges af kassereren i punkt 4.
 • Der ud over har IFEL projektbudget og regnskab i regi af Den fælleskommunale idrætspulje, på samlet set 100.000 over 2 år (2014-2016). Dét regnskab opgøres ved afslutningen af forårssæsonen 2016, sammen med Idrætskonsulent i DHIF, Ole Ansbjerg, som godkender og afslutter.
 • Ligeledes har IFEL nu Kickstarterprojekt, på samlet set 1.365.000 over 3 år. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor Henrik Ladewig fra JS Revision. Budgettet indeholder udgifter til løn (25 timers koordinatorfunktion), holdudgifter, administration, kommunikation og projekt opstart.

3. Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling

Sidste år satte vi følgende udviklingsperspektiver op:

2015 – udviklingsperspektiver:

 • Møde / kontakt til Karateklubben, v. Torsten Daugaard (der er indgået en super fin aftale med RKS).
 • Flere hold på dans og karate (det har ikke været en mulighed).
 • Bredere målgruppe og frivilligkreds (det har været svært at løfte grundet manglende tid og indsats).
 • Flere holdansvarlige (det har ikke været nødvendigt).
 • Søge puljer (den del lykkedes godt!)

For 2016 ser udviklingsperspektiverne således ud:

 • Udvidelse af sportstilbud i klubben til minimum 3 forskellige typer sport. Forventeligt vil IFEL tilbyde karate, trampolin og dans. Andre tilbud på tegnebrættet er: Kunstskøjter, gymnastik, fodbold, parkour, cykling, svømning (tidligst i 2017), badminton og skydning.
 • Alle tilbud udvikles i samarbejde med eksterne partnere
 • Udvikling af netværk og viden omkring inklusion og handicapidræt
 • Opbygge rutiner og viden om at drive en forening – opbygge levedygtighed på den lange bane.